Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) van Uitgeverij Zwijsen N.V. (hierna: ‘Zwijsen’), met maatschappelijke zetel te Duboisstraat 50 unit 2.4, 2060 Antwerpen en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0451.552.717, te raadplegen (en af te drukken) via de website www.uitgeverijzwijsen.be.

1. Definities

De hierna in deze Algemene Voorwaarden vermelde begrippen, zowel in enkel- als in meervoud, hebben de volgende betekenis:

a. Dienst: het bieden van toegang tot een voor het algemene publiek afgeschermd deel van (een) door Zwijsen beheerde of geëxploiteerde website(s), app(s), e-book(s), download(s), Leermiddelen en andere online producten met inbegrip van alle daarmee verband houdende voorzieningen en functies;
b. Digitaal Product: alle Producten, waaronder online producten, die digitaal ter beschikking worden gesteld;
c. Gebruiker: de Klant of een bij de Klant geregistreerd persoon die op grond van een overeenkomst gebruik maakt van een (Digitaal) Product en/of Dienst;
d. Gebruiksrecht: het recht van de Klant om tegen betaling gebruik te maken van een (Digitaal) Product en/of Dienst aangeboden door Zwijsen;
e. Handelsvoorwaarden: onlosmakelijk met de Overeenkomst verbonden bijzondere voorwaarden ter zake onder andere, doch niet uitsluitend, levertijden, kortingen, leveringsvoorwaarden en deelleveringen;
f. Klant: de rechts- of natuurlijk persoon met wie Zwijsen een Overeenkomst heeft gesloten, waaronder ook onderwijsinstellingen;
g. Leermiddelen: de digitale onderwijsapplicaties van Zwijsen waarop de Overeenkomst betrekking heeft of die de onderwijsinstelling in gebruik heeft, met inbegrip van alle daarmee verband houdende voorzieningen en functies;
h. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Zwijsen en de Klant met betrekking tot de verkoop of beschikbaarstelling van een (Digitaal) Product en/of een Dienst in welke vorm en op welke wijze dan ook;
i. Partijen: Zwijsen en de Klant tezamen;
j. Product: alle werken en ander materiaal, in welke vorm dan ook, al dan niet digitaal, die door of via Zwijsen worden uitgegeven en door Zwijsen al dan niet online worden verkocht of beschikbaar gesteld, waaronder boeken, e-books, Leermiddelen, cursussen, toetsen en databanken;
k. Website: website(s) op het internet die wordt/worden beheerd of geëxploiteerd door Zwijsen en via welke Zwijsen (Digitale) Producten en Diensten aanbiedt.

 

2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Zwijsen en op elke Overeenkomst.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de Klant. Afwijkende bedingen en/of voorwaarden zijn voor Zwijsen slechts bindend voor zover schriftelijk aanvaard.
2.3. Zwijsen kan de Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking daarvan aan de Klant en zijn van toepassing op alle nieuwe tussen Partijen te sluiten Overeenkomsten en op alle tussen Partijen lopende Overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de bekendmaking.
2.4. Indien enige verbintenis in deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in de Algemene Voorwaarden, en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht. De nietige of onwerkzame bepaling wordt dan vervangen door een bepaling die de bedoeling van Zwijsen zo dicht als mogelijk benadert.
2.5. Bepalingen naar hun aard bestemd om ook na het eindigen of beëindigen van de Overeenkomst voort te duren, blijven van toepassing na beëindiging van de Overeenkomst.
2.6. Voor zover bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met de Overeenkomst en/of de Handelsvoorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst en/of de Handelsvoorwaarden boven de Algemene Voorwaarden.

3. Overeenkomst

3.1. Aanbiedingen van Zwijsen zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De bestelling door de Klant geldt als het aanbod.
3.2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Zwijsen van een bestelling van de Klant of de feitelijke uitvoering daarvan.
3.3. Een elektronisch bericht geldt als een schriftelijk bericht.
3.4. Na aanvaarding van een bestelling kan Zwijsen deze zonder opgave van redenen annuleren tot twee weken na ontvangst ervan. Zwijsen is dan tot niet meer gehouden dan restitutie van het eventueel door de Klant vooruitbetaalde bedrag.
3.5. Het is Zwijsen toegestaan om haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.. Het is de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zwijsen niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit een met Zwijsen gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen.
3.6. Zwijsen kan haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door een derde.
3.7. Aanvullingen op en wijzigingen van de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

4. Levering

4.1. Levering van (Digitale) Producten en/of Diensten geschiedt door:
a. Bezorging van de Producten of de materiële drager(s) waarop de (Digitale) Producten zich bevinden aan het daartoe door Klant opgegeven adres, of;
b. Online beschikbaarstelling, eventueel via een persoonlijke toegangscode of een ander verificatiemiddel.
4.2. Na levering van de Producten of de materiële drager(s) waarop de (Digitale) Producten zich bevinden, rust het risico van verlies of beschadiging bij de Klant.
4.3. Zwijsen spant zich in om de (Digitale) Producten aan de Klant te (doen) leveren binnen de overeengekomen levertermijn. De door Zwijsen meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn niet bindend.
4.4. Enkel ingeval van een aantoonbare onredelijke vertraging in de levering en na aangetekende ingebrekestelling waaraan Zwijsen geen gevolg geeft binnen de 14 dagen, heeft de Klant het recht om tot ontbinding van zijn aankoop over te gaan. De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan elke ander mogelijk verhaalsmiddel. Vertraging kan geen aanleiding tot schadevergoeding geven.
4.5. De geleverde Producten blijven eigendom van Zwijsen tot op het ogenblik van volledige betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. De Klant zal tevens de Producten in die tussentijd niet mogen verkopen of op enige wijze bezwaren en zal evenmin de Producten mogen verplaatsen buiten zijn bedrijfsgebouw. De Klant zal derden in kennis stellen van het eigendomsvoorbehoud.
4.6. Neemt de Klant Producten niet of niet tijdig van Zwijsen af, dan treedt verzuim zonder ingebrekestelling in. Zwijsen is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De Klant blijft voor die Producten de koopsom, vermeerderd met rente en kosten, verschuldigd.
4.7. Zwijsen kan de nakoming van haar verplichtingen uit enige Overeenkomst met de Klant opschorten, zolang de Klant niet aan al zijn/haar (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst heeft voldaan.

5. Prijzen en tarieven

5.1. Levering van (Digitale) Producten en/of Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijzen en tarieven. Alle door Zwijsen gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief van overheidswege opgelegde andere heffingen en administratie-, installatie-, transport- en/of verzendkosten.
5.2. Zwijsen kan te allen tijde prijzen en tarieven wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze bekend zijn gemaakt.
5.3. Tenzij wanneer anders bepaald gelden licentievergoedingen gelden steeds voor één jaar. Voor onderwijsinstellingen is dit een schooljaar, gaande vanaf 1 september tot met 31 augustus. In andere gevallen is dit, tenzij anders bepaald, een kalenderjaar, gaande vanaf 1 januari tot en met 31 december. Licentievergoedingen zijn steeds volledig verschuldigd per begonnen jaar, zelfs indien de Overeenkomst gestart of beëindigd wordt tijdens een lopend jaar.

6. Facturering en betaling

6.1. Tenzij anders op de facturen aangegeven, dient de betaling door de Klant plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door Zwijsen aangegeven bankrekening.
6.2. Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door de Klant geacht te zijn gedaan op schulden in de volgorde: rente, (buiten-) gerechtelijke incassokosten, verschuldigde hoofdsommen (de oudere voor de jongere).
6.3. Zwijsen heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van de Klant te verlangen.
6.4. Bij niet-tijdige betaling van een factuur is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 10% per jaar alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 EUR verschuldigd, dit onverminderd het recht van Zwijsen om de werkelijke kosten in rekening te brengen.
Klachten wegens gebreken of niet-conformiteit schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.
6.5. Bij niet-tijdige betaling of het niet-nakomen van enige andere verbintenis is Zwijsen gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, de betrokken levering van Producten en Diensten op te schorten evenals andere voor de Klant nog uit te voeren bestellingen, onverminderd het recht van Zwijsen om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Zwijsen heeft bovendien het recht om nakoming van de overeenkomst of een vergoeding ingevolge de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van de Klant te vorderen.
6.6. Op elk ogenblik, en zelfs na faillissement of andere gevallen van samenloop, zal er tussen Zwijsen en de Klant verrekening plaatsvinden tussen alle wederzijdse opeisbare vorderingen, tenzij indien anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Bij niet-tijdige betaling of enige andere wanprestatie van de klant, ingeval van faillissement of andere gevallen van samenloop, worden niet-vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, waardoor Zwijsen tot verrekening kan overgaan.

7. Intellectuele eigendom

7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet uitsluitend auteursrecht, modellenrecht, databankrecht, merkrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht en overige rechten op en gerelateerd aan de (Digitale) Producten en/of Diensten en daarmee verband houdende knowhow, rusten bij uitsluiting bij Zwijsen en/of haar licentiegevers.
7.2. Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zwijsen de door Zwijsen aan de Klant geleverde en/of ter beschikking gestelde (Digitale) Producten en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij een dwingend rechtelijke wettelijke bepaling haar daartoe dwingt.
7.3. Deze Overeenkomst beoogt niet de overdracht van welk intellectueel eigendomsrecht dan ook met betrekking tot de (Digitale) Producten en/of Diensten van Zwijsen en haar licentiegevers.

8. Gebruik van Digitale Producten en Diensten

8.1. Zwijsen verleent de Klant een niet exclusieve, herroepbare, beperkte, niet-overdraagbare en niet sublicentieerbare licentie op het Digitale Product en/of de Dienst, voor toegang tot en het – voor zover het onderwijsinstellingen betreft: voor onderwijskundig en niet commercieel –
gebruik van het Digitale Product en/of de Dienst door het aantal overeengekomen Gebruikers gedurende de overeengekomen periode en op de overeengekomen wijze, welke licentie de Klant hierbij aanvaardt.
8.2. Ingeval zich (technische) problemen voordoen bij de installatie, bij nieuwe applicaties of anderszins, kan een beroep worden gedaan op de afdeling Klantenservice, telefonisch bereikbaar via 03 205 94 94 of via ict@uitgeverijzwijsen.be (technische dienst) of info@uitgeverijzwijsen.be(algemene vragen).
8.3. Het Digitale Product en/of de Dienst wordt uitsluitend aan de Klant in licentie gegeven voor normaal intern gebruik. De Klant zal het Digitale Product en/of de Dienst niet aan derden ter beschikking stellen.
8.4. De Klant zal de Digitale Producten en/of de Dienst niet wijzigen, vertalen, reproduceren, openbaar maken, de-compileren, reverse engineeren of samenvoegen met andere werken.
8.5. De Klant staat er jegens Zwijsen voor in dat de Gebruikers deze voorwaarden zullen naleven.
8.6. De beschikbare inhoud en functionaliteit van het Digitale Product en/of de Dienst kan van tijd tot tijd wijzigen, waarvoor geen toestemming van de Klant noodzakelijk is. De inhoud van de Overeenkomst blijft na de wijzigingen of na een nieuwe versie van het Digitale Product en/of de Dienst, waaronder begrepen een uitbreiding, verandering of herstel van functionaliteit (hierna: ‘Update’) onverminderd van toepassing. Wanneer het Digitale Product en/of de Dienst niet als online dienst wordt aangeboden is de Klant verantwoordelijk voor het installeren van Updates van het Digitale Product en/of de Dienst. Zwijsen zal de Klant tijdig informeren over wijzigingen indien die direct invloed hebben op de wijze waarop het Digitale Product en/of de Dienst voor de Klant beschikbaar is. Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van de Digitale Producten en/of Diensten geven de Klant niet het recht de betaling van de verschuldigde vergoedingen op te schorten, noch het recht op restitutie van reeds betaalde vergoedingen.
8.7. De Klant is verantwoordelijk voor alle apparatuur en programmatuur die nodig is voor gebruik van de Digitale Producten en/of de Dienst, voor computerfunctionaliteit en voor correcte registratie en opslag van gegevens.
8.8. De Klant zal de Digitale Producten en/of Diensten in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Overeenkomst en de algemeen aanvaarde regels voor gebruik van het internet gebruiken en zal geen rechten van Zwijsen en/of van derden schenden, noch schade aan Zwijsen en/of derden toebrengen. In het bijzonder zal de Klant:
a. Adequate en de meest recente versie van virusprotectiesoftware gebruiken;
b. Niet zodanig gebruikmaken van de Digitale Producten en/of Diensten dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Zwijsen of van derden wordt verhinderd, noch dat daardoor andere klanten van Zwijsen in het gebruik van hun Digitale Product en/of Diensten worden gehinderd of het dataverkeer hinder ondervindt.
8.9. Indien Zwijsen als onderdeel van de Dienst schrijfruimte aan de Klant ter beschikking stelt, dient hij/zij bij gebruikmaking van deze schrijfruimte te handelen binnen de geldende wet- en regelgeving en is hij/zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door of vanwege hem/haar in deze schrijfruimte geplaatste gegevens. Zwijsen kan dienaangaande niet aansprakelijk worden gesteld. De Klant vrijwaart Zwijsen voor alle aanspraken van derden verband houdende met deze door of vanwege de Klant in de schrijfruimte geplaatste gegevens.
8.10. De Klant is – behoudens het bepaalde in artikel 8.19 – verantwoordelijk voor het bewaren en de back-up van de door of vanwege hem/haar in de schrijfruimte geplaatste gegevens. De Klant zal de ter beschikking gestelde hoeveelheid schijfruimte niet overschrijden. Bij overschrijding daarvan kan Zwijsen zonder nadere aankondiging gegevens verwijderen.
8.11. Zwijsen schoont de voornoemde ter beschikking gestelde schrijfruimte als onderdeel van de Dienst periodiek op, waarbij alle gegevens uit de schrijfruimte worden verwijderd. De Klant dient zelf zorg te dragen voor kopieën.
8.12. Zwijsen is gerechtigd alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor gegevens die door gebruik van de Digitale Producten en/of Diensten worden opgeslagen en/of doorgegeven. Dergelijke maatregelen kunnen onder meer inhouden dat Zwijsen de Klant sommeert informatie binnen een door Zwijsen gestelde termijn te verwijderen bij gebreke waarvan Zwijsen zelf kan overgaan tot verwijdering daarvan.
8.13. Zwijsen is gerechtigd alle redelijkerwijs noodzakelijke schade beperkende maatregelen te nemen indien de gegevens als bedoeld in artikel 8.9 een virus of andere programmatuur bevatten die schade kan toebrengen aan programmatuur, apparatuur of gegevens van Zwijsen of derden, zonder dat Zwijsen daardoor jegens de Klant of de onderwijsinstelling schadeplichtig wordt.
8.14. De Klant zal aan door Zwijsen aan te wijzen personen te allen tijde toegang verlenen tot de apparatuur waarmee gebruik wordt gemaakt van de Digitale Producten en/of de Dienst en deze personen de mogelijkheid verschaffen tot onderzoek van de wijze waarop de Klant daarvan gebruik maakt, teneinde zich te kunnen vergewissen van de juiste naleving van de Overeenkomst.
8.15. Specifiek voor onderwijsinstellingen gelden de navolgende leden 16 t/m 19 van dit artikel:
8.16. Leermiddelen zijn te gebruiken op de schoollocatie die is/zijn overeengekomen tussen Zwijsen en de onderwijsinstelling) ten behoeve van het reguliere onderwijs, zoals dat verzorgd wordt door de onderwijsinstelling op de betreffende schoollocatie aan de daar ingeschreven leerlingen. Iedere schoollocatie met een eigen leerlingaantal en een eigen administratiesysteem dient over een eigen Overeenkomst met Zwijsen te beschikken met betrekking tot gebruikmaking van het Leermiddel, over eigen voor gebruikmaking van het Leermiddel benodigde toegangscodes, wachtwoorden en inlogcodes en een eigen, afzonderlijk gebruiksrecht met betrekking tot het Leermiddel.
8.17. Zwijsen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst op de server van Zwijsen of van derden beschikbaar stellen en beschikbaar houden, waarbij Zwijsen zich inspant om een optimale beschikbaarheid van de Dienst te bieden binnen werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur, met uitzondering van de nationale feestdagen en schoolvakanties. Werkzaamheden worden voor zover mogelijk niet uitgevoerd binnen voornoemde tijdstippen.
8.18. Desondanks behoudt Zwijsen zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van noodzakelijk onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Zwijsen en/of de Dienst. Zwijsen zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de onderwijsinstelling gehouden zijn.
8.19. Zwijsen zal zorgdragen voor een periodieke kopie (back-up) van de binnen de Dienst opgeslagen gegevens. Indien zich omstandigheden hebben voorgedaan door toedoen van Zwijsen, waarbij mogelijk verwerkingen teniet zijn gegaan of onbruikbaar zijn geworden, zal Zwijsen zich inspannen voor het herstel. Voor zover het maken van back-ups of het buiten de leeromgeving opslaan van data als functionaliteit door Zwijsen wordt aangeboden of het Leermiddel niet als online dienst wordt aangeboden, is de onderwijsinstelling verantwoordelijk voor het maken van back-ups van deze data.
8.20. In aanvulling op artikel 8.2 kan de onderwijsinstelling bij (technische) problemen op www.uitgeverijzwijsen.be de antwoordenrubriek raadplegen of het helpdeskformulier invullen. Als zich problemen voordoen mag Zwijsen als beheerder bij de onderwijsinstelling meekijken op de computer. Het betreft uitsluitend een technische assistentie, waarbij de in België geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens in acht wordt genomen.

9. Privacy & persoonsgegevens

9.1. Partijen conformeren zich aan de geldende wet- en regelgeving in België op het gebied van de bescherming persoonsgegevens.
9.2. Zwijsen verwerkt persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige toepasselijke wet- en regelgeving.
9.3. Voor Digitale Producten en/of Diensten waarbij gegevens worden verwerkt geldt, tenzij anders bepaald, dat de Klant ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is en Zwijsen ‘verwerker’. De Klant en Zwijsen komen daartoe een verwerkersovereenkomst overeen, die integraal onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst tussen Partijen. In deze verwerkersovereenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over de beveiliging van het Digitale Product en/of Dienst.
9.4. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens is te vinden op www.uitgeverijzwijsen.be/privacy, a. Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens digitale leermiddelen www.uitgeverijzwijsen.be/privacy-digitale-leermiddelen.
9.5 De Verwerkersovereenkomst van Uitgeverij Zwijsen die hoort bij de Intentieverklaring Privacy in Digitale Onderwijsmiddelen afgesloten tussen onderwijsverstrekkers, Federatie Centra voor Basiseducatie en VCLB enerzijds en de GEWU en softwareontwikkelaars anderzijds en onderschreven door Uitgeverij Zwijsen is te vinden op www.uitgeverijzwijsen.be/privacy-digitale-leermiddelen.
9.6. De Klant vrijwaart Zwijsen voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de verwerking van de door de Klant ten behoeve van, door of namens de Klant of Gebruikers ter beschikking gestelde gegevens, waaronder persoonsgegevens. De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van deze gegevens.
9.7. Zwijsen maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan de website op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker wordt geplaatst. In dit bestand wordt informatie opgeslagen, die bij een later bezoek weer herkend wordt door de website. Cookies kunnen worden geweigerd of geaccepteerd. De bezoeker van de website kan op de hoogte gebracht worden wanneer de gebruikte computer een cookie ontvangt door de instellingen van de gebruikte browser aan te passen. Zwijsen verwijst naar https://www.uitgeverijzwijsen.be/cookiepolicy voor meer informatie.

10. Klachten en retourzendingen

10.1. Klachten over de geleverde (Digitale) Producten of Diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen binnen tien werkdagen na levering van het (Digitale) Product en/of de Dienst of
verzending van de factuur schriftelijk te worden medegedeeld aan Zwijsen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op. Indien geen oplossing kan worden gevonden kan de Klant steeds contact opnemen met een bevoegde instantie voor alternatieve en buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zijnde of de Consumentenombudsdienst via http://www.consumentenombudsdienst.be  of het Online Dispute Resolution platform (ODR) van de Europese Unie (http://ec.europa.eu/odr/).
10.2. De Klant is verplicht de producten, inclusief het originele verzenddocument en originele adreslabel, in een deugdelijke verpakking te retourneren en bij de retourzending dient de reden daarvan schriftelijk te worden medegedeeld. Retournering vindt pas plaats nadat dit vooraf met Zwijsen is afgestemd.
10.3. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak van de Klant jegens Zwijsen ter zake van gebreken in de betreffende Producten en Diensten. Welke ook de oorzaak van de klacht moge zijn, de waarborg van Zwijsen is naar haar keuze beperkt tot kosteloze vervanging of teruggave van de prijs van de als gebrekkig of niet conform erkende Producten , met uitsluiting van iedere schadevergoeding.
10.4. De Klant aanvaardt het gebrek door het Product in gebruik te nemen of te wijzigen.

11. Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van Zwijsen is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Zwijsen wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van die verzekering in het betreffende geval voor rekening van Zwijsen komt.
11.2. Indien geen uitkering door de verzekeraar als bedoeld in het vorige lid plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Zwijsen beperkt tot maximaal driemaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering aan de Klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum van € 25.000,-.
11.3. De aansprakelijkheid van Zwijsen is beperkt tot directe schade als gevolg van een zware toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Zwijsen. Indirecte (gevolg)schade, waaronder maar niet uitsluitend bedrijfsschade, reputatieschade, schade aan zaken en personen en omzetderving, is uitgesloten.
11.4. Zwijsen kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor onvolkomenheden of fouten in of voortvloeiend uit soft- of hardware van de Klant of derden en is evenmin aansprakelijk voor schade afkomstig van computervirussen ed. Zwijsen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verloren gaan van gegevens van de Klant op het systeem of technische of materiële schade ingevolge de tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website of Digitale Producten.
11.5. Voor schade veroorzaakt door toedoen van door Zwijsen ingeschakelde derden is Zwijsen niet aansprakelijk, zelfs niet in geval van zware fouten in hoofde van deze derden.

12. Beschikbaarheid, storingen en overmacht

12.1. De Websites, Digitale Producten en Diensten worden met constante zorg en aandacht door Zwijsen ter beschikking gesteld. Zwijsen zal zich, naar redelijkheid, inspannen om de continue beschikbaarheid van de Websites, Digitale Producten en Diensten te verzekeren, alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Zwijsen kan de beveiliging van de
informatie van de Klant tegen derden niet garanderen, hoewel zij naar beste vermogen haar Website en apparatuur zal beveiligen.
12.2. Indien Zwijsen door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. In geval van blijvende overmacht, of indien de overmachtstoestand 1 maand heeft geduurd, kunnen beide partijen de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. In geval van overmacht is Zwijsen niet schadeplichtig. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtssituatie op de hoogte stellen.
12.3. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Zwijsen onafhankelijke omstandigheid, zoals in ieder geval uitval door elektriciteit, brand, storing in telecommunicatie/netwerkvoorzieningen, extreme weersomstandigheden of pogingen om onbereikbaarheid te bewerkstelligen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van Zwijsen kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Onder overmacht wordt tevens verstaan: wanprestaties en/of overmacht bij één van Zwijsen’s toeleveranciers of andere derden.

13. Beëindiging en duur van de overeenkomst

13.1. Zwijsen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk ontbinden of met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
a. De Klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht op de (Digitale) Producten of op de Dienst(en) of enige andere bepaling van de Overeenkomst;
b. Aan de Klant opschorting van betaling is verleend of bij financiële moeilijkheden die doen vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
c. Bij faillissement van de Klant;
d. De Klant, natuurlijk persoon, tot collectieve schuldenregeling wordt toegelaten;
e. De onderneming van de Klant wordt ontbonden, geliquideerd, anderszins beëindigd en/of aan een derde wordt overgedragen.
Indien de Klant weet dat (één van de) onder 14.1b t/m 14.1e genoemde situaties zich (waarschijnlijk) voor gaan doen, is de Klant verplicht Zwijsen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
13.2. Het in het vorige lid bepaalde laat de (overige) wettelijke mogelijkheden van ontbinding, opzegging en de rechten van Zwijsen op schadevergoeding onverlet.
13.3. In geval van beëindiging van de Overeenkomst, zijn alle door de Klant aan Zwijsen verschuldigde bedragen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
13.4. Na het verstrijken van de gebruiksduur wordt de Overeenkomst met betrekking tot het Digitale Product en/of de Dienst telkens automatisch verlengd met een periode van één jaar, tenzij een partij de Overeenkomst opzegt op de wijze zoals hierna bepaald.
13.5. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tenminste één volledige maand voor het einde van de lopende periode is bereikt.
13.6. Indien de Overeenkomst met betrekking tot een Digitaal Product of Dienst eindigt, eindigt daarmee de toegang tot dat Product of Dienst en worden alle gegevens die door de Klant zijn
vastgelegd in de door Zwijsen als onderdeel van het Digitale Product of de Dienst beschikbaar gestelde schrijfruimte gewist. De Klant dient er zorg voor te dragen dat hij/zij kopieën maakt van de gegevens die hij/zij vastlegt in de beschikbaar gestelde schrijfruimte. Zwijsen is niet gehouden tot back-up van deze gegevens, noch is zij verplicht deze na het eindigen van de Overeenkomst aan de Klant beschikbaar te stellen.
13.7. In alle gevallen waarin de Overeenkomst of de relatie tussen de Klant en Zwijsen eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen voor zover de betreffende bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden er naar hun aard toe strekken om (ook) na de beëindiging van de Overeenkomst of relatie van kracht te blijven.

14. Toegang (betalende) evenementen

14.1 Enkel de eerste aanbieder van het originele e-ticket wordt toegang verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een kopie en geen toegang geven tot het evenement.
14.2 Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast en na instructie hiertoe door de organisator van de voorstelling. Overmacht in hoofde van de ticketkoper wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling.
14.3 Indien het evenement omwille van Corona-maatregelen niet kan doorgaan, zullen we de ingeschrevenen tijdig verwittigen. Ofwel krijgen zij hun ticket terugbetaald, ofwel geldt hun ticket voor een nieuwe datum voor onze evenementen.
14.4 Afgelastingen en/of wijzigingen in het programma geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de tickets.
14.5 Kan je onverwacht niet komen? Na betaling kunnen we jouw reservering helaas niet (meer) annuleren of aanpassen. Je kan eventueel je tickets aan iemand anders geven of doorverkopen. Bij doorverkoop mag je echter niet méér vragen voor je tickets dan de officiële prijs. 
14.6 De doorverkoop van tickets aan woekerprijzen is illegaal in België. Het faciliteren hiervan via een website is strafbaar. Ook personen die via dergelijke sites een "teveel" aan aangekochte tickets te koop aanbieden riskeren gerechtelijke vervolging. Meer info over ticketfraude vind je op http://www.ilovemyticket.be. 
14.7 Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de tickets voor onze evenementen, gekocht via deze website of subsites van Uitgeverij Zwijsen, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht.
14.8 Het is verboden om drank, voedsel, drugs, plastic flessen, blikken, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar het evenement. Dergelijke voorwerpen zullen moeten worden afgegeven. Bij weigering hiervan zal de toegang tot de locatie worden ontzegd, zonder enig recht op terugbetaling.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Op deze voorwaarden, op alle Overeenkomsten en disclaimers is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door Zwijsen met de Klant gesloten Overeenkomst, uit de Algemene Voorwaarden en/of de disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Zwijsen behoudt zich evenwel het recht voor om het geschil voor te leggen aan de rechtbanken van de woonplaats/maatschappelijke zetel van de Klant.