Aanpak voor taalzwakke rekenaars

Differentiatie voor taalzwakke leerlingen

In de klassen zitten steeds meer leerlingen die meertalig of anderstalig zijn opgevoed. Daardoor kunnen ze soms niet goed volgen in de wiskundeles. zoWISo is uniek door de aandacht die het schenkt aan taalzwakke rekenaars. Dat blijkt op verschillende gebieden.

In de zoWISo-handleiding is er in elke les aandacht voor de specifieke rekentaal enerzijds en de ruimere contexttaal anderzijds. Daardoor kan de leerkracht bij de lesvoorbereiding aandacht schenken aan de nieuwe woordenschat die in deze les aan bod zal komen. Als de les begint, kan indien nodig gepolst worden of alle leerlingen de vereiste woordenschat begrijpen en beheersen.

In de leerlingenmaterialen worden de opdrachten aan de hand van korte instructieteksten gegeven. In de werkboeken wordt gebruik gemaakt van de pictogrammen die ook voorkomen in Veilig leren lezen, de methode voor aanvankelijk lezen van Zwijsen.

pictos-veilig-leren-lezen

Er zijn ook een aantal wiskunde specifieke pictogrammen toegevoegd. Deze pictogrammen zijn zeer herkenbaar voor de leerlingen en keren terug in de verschillende materialen. 

pictos-wiskundespecifiek

De oefeningen worden sterk visueel ondersteund. Vraagstukken worden in het eerste leerjaar uitsluitend in visuele vorm aangeboden. In de daaropvolgende leerjaren is er soms nog een afbeelding toegevoegd bij vraagstukken ter ondersteuning.

Als de leerlingen mee denken over de mogelijke oplossing van een bepaald wiskundig probleem, wordt het mondeling taalgebruik gestimuleerd. Dit draagt bij tot de taal- en rekenontwikkeling van de leerlingen.

Keer terug naar 'Aanpak voor betere rekenaars'

zoWISo een andere aanpak voor betere rekenaars. Zo krijgen zij bijvoorbeeld verdiepingsoefeningen die ze zelfstandig kunnen oplossen.

Aanpak voor betere rekenaars

Ga verder naar 'Zo werkt het'

De visie van zoWISo komt duidelijk naar voor in de opbouw van de methode. Maximale ondersteuning voor leerling en leerkracht vormt daarbij het uitgangspunt. 

Zo werkt het