zoWISo het lineaire getalbeeld

Zwijsen kiest resoluut voor het lineaire getalbeeld

zoWISo

In de wiskundemethode zoWISo kiest Uitgeverij Zwijsen resoluut voor het lineaire getalbeeld. Met deze lineaire structuur bouwen leerlingen een sterk getalbegrip op en pakken ze bewerkingen inzichtelijk aan.

De getallen presenteren volgens een lineaire structuur is voor leerlingen een zeer logische en natuurlijke voorstelling van de getallen.

Wat is het lineaire getalbeeld?

Bij de lineaire structuur worden de getallen gerangschikt op een getallenlijn. In zoWISo maken de leerlingen in het eerste leerjaar kennis met deze lineaire structuur via Roefie Rups en hun getallendoos. Daarna schakelen ze over op de getallenlijn die stelselmatig minder gestructureerd wordt tot ze werken met een lege getallenlijn (eind tweede leerjaar).

zoWISo - het lineaire getalbeeld

Continuïteit van het eerste tot en met het zesde leerjaar met het lineaire getalbeeld

Het lineaire getalbeeld en de lineaire structuur hanteren we in zoWISo van het eerste tot en met het zesde leerjaar. Dit zorgt voor continuïteit in onze rekenmethode. Leerlingen hoeven zich maar één keer een getalbeeld eigen te maken. Vooral voor de zwakkere rekenaars is dat een voordeel.

Het kwadraatbeeld kan daarentegen enkel gebruikt worden tijdens de eerste maanden van het eerste leerjaar. Op het einde van het eerste leerjaar gaan leermethoden die het kwadraatbeeld hanteren over op een twintigveld (twee rijen van tien onder elkaar) en vanaf het tweede leerjaar gaan ze over op een honderdveld. Vanaf het derde leerjaar wordt er vaak gewerkt met getallenlijnen. Er is dus geen continuïteit in de manier waarop de getallen worden voorgesteld. Daarom kiest zoWISo er bewust voor om te werken met één getalbeeld: de getallen worden van het eerste tot en met het zesde leerjaar voorgesteld volgens een lineaire structuur.

Bewerkingen

Bewerkingen voorstellen volgens een lineaire structuur wordt voor de leerlingen zeer logisch opgebouwd via het CSA-model (concreet-schematisch-abstract). De leerlingen zullen in het eerste leerjaar in de klas een bus vormen waarbij leerlingen op- of afstappen van de bus. Daarna wordt er overgegaan naar een getekende versie van het busmodel. Vervolgens werken de leerlingen met de getallendoos en daarna tekenen ze de bewerking op de getallenlijn.

Bewerkingen voorstellen volgens een lineaire structuur - zoWISo

Inzichtelijke manier van werken met de getallenlijn

Bewerkingen stellen we voor op de getallenlijn. Leerlingen tekenen er de sprongen op die ze maken bij het uitrekenen van een optelling of aftrekking en noteren de tussenresultaten eronder. De standaardprocedure die we in zoWISo aanbieden is voor alle leerjaren hetzelfde: het eerste getal vasthouden en de tweede term splitsen.

Leerlingen die er nood aan hebben, mogen steeds hun bewerking voorstellen op een getallenlijn. De lege getallenlijn is het hulpmiddel bij uitstek voor de leerlingen. Ze hoeven maar een kladblad te nemen, hierop een lijn te tekenen en ze kunnen aan de slag. De grootte van de bogen die ze tekenen is niet belangrijk. Het gaat vooral over de ondersteuning van de denkstappen.

Met het gebruik van de getallenlijn vermijd je bovendien het noteren van de lange notatie met gelijkheidstekens (253 + 326 = 253 + 300 + 20 + 6 = 553 + 20 + 6 = 573 + 6 = 579) waarbij elke tussenstap moet worden berekend.

Veel stappen en veel kans dus dat er ergens bij een tussenstap een fout wordt gemaakt. Met de getallenlijn werken leerlingen inzichtelijk en stap voor stap op een eenvoudige en duidelijke voorstelling.

Met de getallenlijn werken leerlingen inzichtelijk en stap voor stap op een eenvoudige en duidelijke voorstelling.

 

Bewerkingen voorstellen op de lege getallenlijn kan leerlingen ook helpen bij het ontdekken van gemaakte fouten. Als ze hun getekende oplossingswijze moeten uitleggen, vinden leerlingen vaak zelf terug waar het misging.

Optellen en aftrekken is op het honderdveld moeilijk voor te stellen, aangezien de grootte van een stap (links, rechts, boven of onder) op het honderdveld in waarde niet altijd even groot is. Eén stap naar onder op het honderdveld is bijvoorbeeld groter dan één stap naar rechts. Met de lineaire structuur heb je dit probleem niet, een stap naar links of naar rechts blijft steeds even groot. Dit is voor de leerlingen een veel inzichtelijkere manier van werken.

 

Getallenlijn ook voor vermenigvuldigen en delen

Getallenlijn ook voor vermenigvuldigen en delen

Niet alleen het optellen en aftrekken kan voorgesteld worden op de getallenlijn, maar ook de maaltafels en de deeltafels worden voorgesteld op de getallenlijn.

Deze manier van werken zorgt er mede voor dat de leerlingen een sterk inzicht verwerven in de opbouw van een vermenigvuldiging en een deling.

Rationale getallen op de getallenlijn

Een ander voordeel van het gebruik van de getallenlijn is dat deze methode ook gebruikt kunnen worden bij het rekenen met kommagetallen, breuken en procenten.

Rationale-getallen-op-de-getallenlijn.png

 

 

Bij Zwijsen kiezen we dus resoluut voor een lineaire structuur in zoWISo!

Bij Zwijsen kiezen we dus resoluut voor een lineaire structuur in zoWISo!

Er is slechts één getalbeeld dat voor elk getalbereik gebruikt kan worden. Voor de leerlingen is dit een zeer inzichtelijke manier van werken.

Over Uitgeverij Zwijsen

Zwijsen is al ruim 170 jaar toonaangevend uitgever van wetenschappelijk onderbouwde leermethoden voor het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

  • duidelijke, doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2,5 tot 12 jaar
  • unieke visie op onderwijs: leerplezier garandeert leerwinst voor élk kind
  • 2 op 3 kinderen in Vlaanderen leert lezen met Zwijsen

Meer info

Uitgeverij Zwijsen